Oersjoch strjitnammen

Hjirûnder stiet in list mei alle strjitnammen fan Eastermar. By lange strjitten is de strjitte ûnderferdield yn meardere parten. Dêr kin op klikt wurde en sa komt men by kaartsjes dêr’t de lânnammen én de ferklearrings op steane, deunby dy strjitte, wei of paad.

A, B, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, Y

Strjitnammen yn en om Eastermar
Achterweg earste stik, east en west
twadde stik, east en west
tredde stik, east
tredde stik, west
Mâlewei
earste stik, noard en súd
twadde stik, noard en súd
Achtiennenweg east
west
Middelwei
east
noard en west
súd
E.M. Beimastrjitte
noard
Miedwei
east en west
Bildreed noard en súd Mienskerwei
earste stik east, west, noard en súd
twadde stik, noard en súd
Bildtweg
(Eastermarder)
east
west
Mounekamp
east en noard
súd en west
Bildweg (Rottefalster)
east, noard en súd
west
Mûntsegroppe
earste stik, west
twadde stik, west
tredde stik, west
Binnenvlietpad east en west 
Nije Hoarnstleane súd
Blauhûskamp
noard en súd
Piter Jehanneswei
noard
súd
Borstlaan noard en súd Robyntsjewei
noard
earste stik, east
twadde stik, east
súd
Boerestreek
east en west
Seadwei
earste stik, noard
earste stik, súd
twadde stik, noard
twadde stik, súd
tredde stik, noard
tredde stik, súd en fjirde stik, noard
Boskkamp
east, noard en súd
Schoolstraat
east en west
Bosweg
earste stik, west
twadde stik, west
tredde stik, west
Skûlenboargerwei
earste stik, east
earste stik, west
twadde stik, east
twadde stik, west
ds. A.W. Buningwei
= Snakkerbuorren
noard
Snakkerbuorren
noard en súd
Bûtlânsreed
east en west
Spoekeleantsje earste stik, west
east en twadde stik west
Grote Hornstweg
earste stik, east en west
twadde stik, east
twadde stik, west
Sumarderwei
noard
earste stik, súd
twadde stik, súd
Groeneweg east en west
Zwarteweg earste stik, noard
earste en twadde stik, súd
twadde stik, noard
tredde stik, noard
tredde stik, súd
Harstepaed
= E.M. Beimastrjitte Noard Sytskelân = E.M. Beimastrjitte Noard
Healewei
east en west Teye Tolstraat east
Heechsân
east
west
Tillepaad noard
Heidbuurtweg
earste stik, east  
earste stik, west
twadde stik, east
twadde stik, west
Torenlaan east en earste stik, west
twadde stik, east
 ‘t Hôf
= E.M. Beimastrjitte Noard B.R. Veltmanwei = Snakkerbuorren noard
Joereleane
earste stik, noard 
twadde stik, noard
súd
Waltsje noard
Kroesepaed
earste stik, west en noard
twadde stik, west
J. Wiersmawei east en west
Lange Geestlaan noard
earste stik, súd
twadde stik, súd
Wytfeansterweg east
west
 ‘t Leech
= E.M. Beimastrjitte Noard
 Industrieweg noard en súd
Lege Leane
east en west    
Kleine Hornstweg
east
west
   
Kleine Seadwei
noard en súd
   
       
Nei boppe