Ferantwurding fan toponimen

De gegevens oer komôf en betsjutting fan de toponimen yn Eastermar binne basearre op:
  1.  Toponymen fan Eastermar. J.J. Spahr van der Hoek yn Fryske Plaknammen, deel XIII, Utj. Fryske Akademy, Ljouwert 1962.
  2.  Lânnammen út de omkriten fan Eastermar. Sybe de Jong. Fryske nammen dl. 3. Utj. Fryske Akademy, Ljouwert 1981.
  3.  Nammen fan Eastermar. Rige artikels yn Doarpskrante De Brêge fan Eastermar, Sybe de Jong 1981-1983.
  4. W.T. Beetstra. Toponimen en toponymyske eleminten yn Fryslân. In analytyske Bibliografy, ca 1835 – 1980. Utj. Fryske Akademy, Ljouwert1987.
  5. Gegevens yn Famylje-argyf Bosma, m.n. út de dêr oanwêzige kopieën fan notariële akten; yn orizjineel oanwêzich yn Tresoar, Ljouwert; het Streekmuseum yn Burgum en yn it argyf fan de Wiersma-Reitsma-Stichting, Burgum.
  6. Gegevens dhr. Japik de Jong, Eastermar en dhr. Binne Veenstra, Eastermar yn 2008 (wat de nammen op It Wytfean oanbelanget).