Verantwoording van de toponiemen

De gegevens over afkomst en betekenis van de toponiemen zijn gebaseerd op:

  1. Toponymen fan Eastermar. J.J. Spahr van der Hoek in: Fryske Plaknammen, deel XIII, Uitg. Fryske Akademy, Leeuwarden 1962.
  2. Lânnammen út de omkriten fan Eastermar. Sybe de Jong. Fryske nammen dl. 3. Uitg. Fryske Akademy, Leeuwarden 1981.
  3. Nammen fan Eastermar. Serie artikelen in Dorpskrant De Brêge van Eastermar, Sybe de Jong 1981-1983.
  4. W.T. Beetstra. Toponimen en toponymyske eleminten yn Fryslân. In analytyske Bibliografy, ca 1835 – 1980. Uitg. Fryske Akademy, Leeuwarden1987.
  5. Gegevens in Familie-archief Bosma, m.n. uit de daar aanwezige kopieën van notariële acten; in origineel aanwezig in Tresoar, Leeuwarden; het Streekmuseum in Burgum en in het archief van de Wiersma-Reitsma-Stichting, Burgum.
  6. Gegevens dhr. Japik de Jong, Eastermar en dhr. Binne Veenstra, Eastermar in 2008 (wat de namen op It Wytfean betreft).