Verklaringen kaart 8

1. De Stevenskamp
Het is niet bekend welke ‘Steven’ de naamgever van dit stuk land is geweest. Zie ook de nrs. 37, 38 en 39. Mogelijk is er een relatie met de daar genoemde Steven.

Rom Paad, kaart 8

4.  De Lange Ikkers
De ‘Lange Ikkers’ (al genoemd in de Floreenkohieren van 1738) ontlenen hun naam aan de langgerekte vorm van dit perceel. Het woord ‘akker’ duidt vrijwel altijd op gebruik als bouwland. Overigens wordt op de kaart van Schotanus-Halma uit 1718 het gehele complex landen ten oosten van de Boerestreek en It Heechsân aangeduid als ‘De Lange Akkers’. In plaats van bouwland is er nu meestal weiland te vinden.

5. It Albertslân
Het is niet bekend wie deze Albert, de naamgever van dit perceel, precies geweest is.

6. It Kampke oan de Sânwei
Bij de veiling die op 26 maart 1970 (provisioneel) en op 10 april 1970 (finaal) gehouden werd (boerderij Heidbuorren 13) stond dit perceel land beschreven als ‘ Het Kampje aan de Zandweg en de Twee Halflopenstallen’.

7. De Bosk

De naam ‘de Bosk’ duidt erop dat dit perceel niet in gebruik was als bouw- of weiland, maar beplant was met bomen en struiken.

8. It Koenelân
Het is niet bekend wie deze ‘Koene’, aan wie de naam van dit stuk land ontleend is, geweest is.

9. It Tiekelân of Koenelân
De herkomst van de naam van dit perceel is onbekend. Wie ‘Tieke’ en wie ‘Koene’ is geweest blijft (voorlopig) een mysterie.

18. It Wieldraaierslân
Het is moeilijk te zeggen aan het ‘draaien’ van welk ‘wiel’ hier gedacht moet worden. Is het een herinnering aan een middenstander in de buorren van Eastermar die een touwslagerij had en eigenaar was van dit perceel?

19. De Gabe Heidkamp
Het is niet bekend wie ‘Gabe’ is geweest, wiens naam verbonden is met dit vroegere stuk heide. In de Floreenkohieren van 1700 worden al (in cultuur gebrachte) 'Heidcampen en Heidlanden' genoemd. Uiteraard werd de heide (oostelijk van de buorren van Eastermar en It Heechsân gelegen), niet in één keer, maar geleidelijk aan in cultuur gebracht.
Het woord heide komt in allerlei combinaties voor. Enkele voorbeelden van dergelijke namen zijn de Heiden, de Heidens en Heidkamp. Dit laatste weer in combinatie met namen van eigenaars, zoals Gabe Heidkamp, Auke Heidkamp, Roanes Heidkamp. Ook combinaties die met ligging, vorm en afmeting te maken hebben komen voor: Foarste Heidkamp, Lange Heidkamp, Grutte Heidkamp, Lytse Heidkamp, etc.

20 en 21. De Foarste Heidkamp

Dit perceel heide werd zo genoemd om dat het ‘vooraan’ lag, vlakbij de Heidbuorren en de Zwarteweg.

22. It Mientelân
Onbekend is wie deze ‘Mient’, de naamgever van dit perceel, precies geweest is.

23. It Albertslân
Het is onbekend wie ‘Albert’ geweest is.

26. De Grutkamp
Samen met nr. 30 vormde nr. 26 één geheel. In de Floreenkohieren van 1738 werd het ‘een grote camp’ genoemd en later ‘de Grootkamp’.

27. De Heidkamp
De naam Heidkamp spreekt voor zichzelf. Het betreft een perceel vroegere heide dat tot landbouwgrond gemaakt werd.

31. De Beppekampen
Welke ’beppe’ eigenaresse van deze percelen is geweest is niet bekend. De meervoudsvorm duidt erop dat dit stuk land ooit uit twee percelen heeft bestaan.

35. It Atselân
Deze naam komt o.a. voor in een akte van boedelscheiding dd. 23 september 1871 tussen de broers Tjerk, Aldert en Tamme Gosses van Dam. Maar wie ‘Atse’ hier is geweest, blijft onbekend.

37. De Efterste Stevenskamp

Samen met nr. 38 De Middelste Stevenskamp en nr. 39 De Foarste Stevenskamp worden deze percelen aangeduid als ‘De Stevenskampen’. Uit een akte, die voorkomt in het archief Faber op Tresoar, blijkt dat met deze Steven een zekere Steven Wobbes bedoeld wordt.

Naar boven