Verklaringen kaart 12

10. en 11. De Scheepskamp
Oorspronkelijk werd dit stuk land (Floreenkohieren van 1748 en 1758)  'Het Groenewoudt West' genoemd. In het Floreenkohier van 1798 staat deze naam vermeld als ‘Schiepekamp’. In 1828 en 1838 is het ‘Scheepecamp’. In de Floreenkohieren van 1848 en 1858 wordt de naam vermeld als ‘De Scheepskamp’. De afleiding is ongetwijfeld: een stuk land waarin schapen geweid worden.

Rom Paad, kaart 12

12. en 13. De Willekamp
Van 1798 tot 1858 vermelden de Floreenkohieren de naam van dit perceel als ‘De Wiltecamp’, daarna valt de letter t weg en wordt het steeds omschreven als ‘De Willekamp’. Vermoedelijk is de naamgever van dit stuk land een zekere Wilte geweest, maar verdere bijzonderheden ontbreken.

18, 19 en 20. De Heidkamp
Oorspronkelijk vormden deze drie percelen één geheel. De naam Heidkamp spreekt voor zichzelf: het gaat om een gedeelte heide dat tot landbouwgrond gemaakt werd. In de Floreenkohieren van 1700 worden al (in cultuur gebrachte) 'Heidcampen en Heidlanden' genoemd. Uiteraard werd de heide (oostelijk van de ‘buorren’ van Eastermar en It ‘Heechsân gelegen) niet in één keer, maar geleidelijk aan in cultuur gebracht. Het woord heide komt in allerlei combinaties voor. Enkele voorbeelden van dergelijke namen zijn – naast Heidkamp - de Heiden en de Heidens. Heidkamp komt ook voor in combinatie met namen van eigenaars, zoals Gabe Heidkamp, Auke Heidkamp, Roanes Heidkamp. Ook combinaties die met ligging, vorm en afmeting te maken hebben komen voor: Foarste Heidkamp, Lange Heidkamp, Grutte Heidkamp, Lytse Heidkamp, etc. Zie verder de nrs. 21, 25 t/m 27 en 31.

21. De Heiden

De naam ‘De Heiden’ spreekt voor zichzelf: het gaat om een gedeelte heide dat tot landbouwgrond gemaakt werd. Zie verder de nrs. 18 t/m 20, 25 t/m 27 en 31.

25, 26 en 27. De Heidens

De naam ‘De Heidens’ spreekt voor zichzelf: het gaat om een gedeelte heide dat tot landbouwgrond gemaakt werd. Zie verder de nrs. 18 t/m 20, 21 en 31.

29. Houkewylgen

Een akte uit 1835 vermeldt deze naam als ‘eene heidkamp, Houkewilgen genaamd’. Het eerste deel betreft de voornaam Houk(je), het tweede deel verwijst naar de wilgebomen die kennelijk om het perceel stonden. Wie Houkje precies geweest is, is onbekend. Zie ook nr. 33.

31. Roanes Heidkamp
Het tweede deel van deze naam, Heidkamp, spreekt voor zichelf: het gaat om een gedeelte heide dat tot landbouwgrond gemaakt werd. De voornaam ‘Roane’ verwijst vermoedelijk naar een vroegere eigenaar, maar het is niet bekend wie deze ‘Roane’ geweest is. Zie verder de nrs. 18 t/m 20, 21 en 25 t/m 27.

33. Houkewielen

Het eerste deel van deze naam betreft de voornaam Houk(je). Het tweede deel verwijst wellicht naar een ‘wiel’, een kom die in dit vroegere stuk heide werd gegraven, bedoeld  om de dieren drinkwater te verschaffen. Zie ook nr. 29.

34. It Kikeboskje
Kike is een andere, populaire naam voor Grietje. Aan welke Grietje de naam van dit perceeltje bos ontleend is, is echter onbekend.

Naar boven