Verklaringen kaart 13

5. en 6. De Tienkamp
De verklaring van de naam Tienkamp (ook: Tienekamp) is onbekend.

Rom Paad, kaart 13

7. De Bosk
De naam ‘De Bosk’ is een herinnering aan de tijd dat dit perceel ingeplant was met bomen en struiken. Deze naam werd ook in ruimere zin gebruikt: van mensen die in dit gedeelte van Eastermar woonden werd nog tot in de 20e eeuw gezegd dat zij in ‘De Bosk’ woonden.
Veltman schrijft in zijn boekje ‘Oostermeer geschiedkundig beschreven’ op pag. 20 over bos in Eastermar: ‘Bosch vond men, zooals reeds werd opgemerkt, tamelijk veel. Aan weerszijden van den Vuilnisweg (nu: Mounekamp) en de Joerelaan vond men een breede strook boschgrond, waarin zich een menigte slangen bevonden. Rondom de boerderij, thans door Tj. v/d Veen bewoond, waren ze zoo menigvuldig, dat men ze, naar verhaald wordt, soms bij tientallen in de vensterbanken vond en men ze met de spade moest verwijderen’.
De naam ‘De Bosk’ komt op meer plaatsen voor in Eastermar. Zo schrijft Veltman over het perceel ‘De Bosk’ gelegen bij de ‘Atsma-pleats’ (huidig adres Heechsân 28):  ‘Een ander slangenland was de omgeving van de boerderij, waar nu Tj. Atsma woont. 't Moet eens gebeurd zijn, dat een paar werklui een slang den kop afsloegen en - dadelijk daarop wemelde het van slangen, wat het vermoeden deed ontstaan, dat er een van buitengewone beteekenis vermoord was (kroonslang)’.

8. It Reinelân
Deze naam komt voor in een akte van 1875. Mogelijk is de naam afkomstig van een vroegere eigenaar, een zekere Rein. Zie ook nr. 10.

9. De Boskkamp
Deze naam, ‘De Boschkamp’, is te vinden in een akte van 1875. De naam ‘De Boskkamp’ is een herinnering aan de tijd dat dit perceel ingeplant was met bomen en struiken. De naam ‘De Boskkamp’ komt op meer plaatsen voor in Eastermar. Zie ook nr. 7.

10. De Reinekamp
Mogelijk is de naam afkomstig van een vroegere eigenaar, een zekere Rein. Zie ook nr. 8.

13. It Sânlân
De naam ‘Sânlân’ herinnert aan de tijd dat op dit perceel zand werd afgegraven. De naam komt op meer plaatsen in Eastermar voor. Eenzelfde gebruik, het afgraven van zand, resulteerde ook wel in een andere naamgeving, zoals de Dolle, Gerkedolle of ‘It Doltsje’. Zie nr. 24.

18. It Noarderlân
Dit perceel werd in de Floreenkohieren van 1738 vermeld als 'Het Noorderland'. Het is onzeker waar dit ‘ten Noorden van’ op teruggaat: ten noorden van nr. 23, de Joerekamp? Of heeft op deze plek de noordelijke boerderij gestaan van de twee boerderijen die ‘De Joere’ genoemd werden? Zie nr. 23.

23. De Joerekamp
De Joerekamp (en ook de meer oostelijk gelegen landen aan de Joerelaan, die ‘De Joerekampen’ heten) horen bij de Joerepleats (huidig adres Joerelaan 1). Veltman schrijft hierover in zijn boekje ‘Oostermeer geschiedkundig beschreven’ op pag. 29 dat de Joere oorspronkelijk bestond uit twee boerderijen, waarvan de noordelijke ca 1735 werd afgebroken. Op de kaart van Schotanus-Halma uit 1718 zijn beide boerderijen nog ingetekend. Veltman speculeert op pag. 94 over de vraag of op de Joere ooit een (adellijke) stins heeft gestaan.

24. It Doltsje
De naam ‘It Doltsje’ is afgeleid van het Friese werkwoord ‘dollen’, dat ‘graven’ betekent. Het duidt hier aan dat op dit perceel zand werd afgegraven. Het resultaat is nog altijd zichtbaar aan de grote vijver op de hoek van de Mounekamp en de Joerelaan. Zie ook nr. 13.

Naar boven