Verklaringen kaart 14

1. It Sapelân
Het is niet bekend naar welke Sape de naam van dit perceel verwijst.

Rom Paad, kaart 14

2. It Binne Harkeslân of Binneslân
Veltman schrijft in zijn boekje ‘Oostermeer geschiedkundig beschreven’ op pag. 21 over deze Binne Harkes: ‘Binne Harkes gunde zijn lichaam zelfs geen nachtrust: hij sliep, op de knieën liggende om 's morgens maar des te vlugger bij de hand te zijn. Deze overdreven arbeidzaamheid heeft hem echter het leven gekost. De landen van dezen boer afkomstig, worden nog steeds de Binne-Harkeslanden genoemd.’

3. De Dolle
De naam ‘De Dolle’ verwijst naar de tijd dat op dit perceeltje zand gegraven werd. Het is een afleiding van het Friese werkwoord ‘dolle’, dat ‘graven’ betekent. De naam komt op meer plaatsen in Eastermar voor, vrgl. namen als ‘Gerkedolle’ en ‘It Doltsje’. Soms leidde de aktiviteit van zand afgraven tot een andere naam: ‘It Sânlân’.

4. It Unlân

In het Floreenkohier van 1738 wordt het complex landen Unlân (nrs 4. en 7) , Lyts Unlân (nr. 5) en Grut Unlân (nr. 6) aangeduid als ‘bouw- en onland’. Dit laatste duidt op het feit dat een deel nog niet in cultuur gebracht was. Met onland wordt laag en moerassig land bedoeld.

5. It Lyts Unlân

Het perceel ‘Klein Onland’ behoort tot het complex landen dat in 1738 nog niet geheel in cultuur gebracht was. Zie nr. 4.

6. It Grut Unlân
Het perceel ‘Groot Onland’ behoort tot het complex landen dat in 1738 nog niet geheel in cultuur gebracht was. Zie nr. 4.

14. en 15. It Efterste Stik
Het ‘Achterste Stuk’ werd mogelijk zo genoemd omdat het, gezien vanaf de weg (de Mounekamp) voor de toenmalige eigenaar het achterste stuk van zijn bezit was.

25. en 26. De Fianen
Het is niet bekend wat de naam ‘Vianen’ precies betekent. Het is niet onmogelijk dat er een verband met ‘veen’ (Fean, Feanen) bestaat en dat er in het verleden op deze percelen op kleine schaal turf gewonnen is.

27, 28 en 31. De Joerekampen
De naam ‘De Joerekampen’ (en ook het iets westelijker gelegen perceel ‘De Joerekamp’) is afgeleid van de Joerepleats (huidig adres Joerelaan 1). Veltman schrijft hierover in zijn boekje ‘Oostermeer geschiedkundig beschreven’ op pag. 29 dat de Joere oorspronkelijk bestond uit twee boerderijen, waarvan de noordelijke ca 1735 werd afgebroken. Op de kaart van Schotanus-Halma uit 1718 zijn beide boerderijen nog ingetekend. Veltman speculeert op pag. 94 over de vraag of op de Joere ooit een (adellijke) stins heeft gestaan.

30. De Lytse Bosk
Aan weerszijden van de Joerelaan kwam tot in de 20e eeuw veel bos voor. Aan de noordzijde liggen de percelen de ‘Lytse Bosk’ (nr. 30) en de ‘Grutte Bosk’ (nr. 33). Deze namen zijn gerelateerd aan de perceelsgrootte. Voor de ‘Wylde Bosk’ zie nr. 34.

34. De Wylde Bosk
De naam de ‘Wyldebosk’ is mogelijk een verwijzing naar het feit dat dit perceel zo dicht begroeid was met bomen en struiken, dat het moeilijk toegankelijk was. Zie ook de nrs. 30 en 33.

Naar boven