Verklaringen kaart 15

1. It Ruerdelân
Het is niet bekend naar welke ‘Ruurd’ dit stuk land genoemd is.

Rom Paad, kaart 15

3. It Lege Kampke
Het ligt voor de hand dat dit perceel genoemd is naar de wat lagere ligging in vergelijking met het omringende land.

4. It Foarhúslân
Dit perceel lag vóór de boerderij die hier – tot de afbraak einde 19e eeuw – stond op het zuidelijk deel van perceel 7.

5. It Libbelân
Het is niet bekend wie deze ‘Libbe’, de naamgever van dit perceel land, precies geweest is.

6. It Louwe Kampke
Het is onbekend aan welke ‘Louw’ de naam van dit perceel ontleend is.

8 t/m 12. De Wringelannen
Een ‘wringe’ is een toegangshek tot een perceel land, op een bepaalde manier geconstrueerd. De hierbedoelde landen waren dus via een dergelijk hek bereikbaar.

13. De Heidkamp

Deze naam spreekt voor zichzelf: het gaat om een gedeelte heide dat tot landbouwgrond gemaakt werd. Zie ook nr. 31. In de Floreenkohieren van 1700 worden al (in cultuur gebrachte) 'Heidcampen en Heidlanden' genoemd. Uiteraard werd de heide (oostelijk van de ‘buorren’ van Eastermar en It Heechsân gelegen), niet in één keer, maar geleidelijk aan in cultuur gebracht. Het woord heide komt in allerlei combinaties voor. Enkele voorbeelden van dergelijke namen zijn – naast Heidkamp - de Heiden en de Heidens. Heidkamp komt ook voor in combinatie met namen van eigenaars, zoals Gabe Heidkamp, Auke Heidkamp (zie nr. 34), Roanes Heidkamp. Ook combinaties die met ligging, vorm en afmeting te maken hebben komen voor: Foarste Heidkamp, Lange Heidkamp, Grutte Heidkamp (zie nr. 24, Lytse Heidkamp (zie nr. 25), etc.

14. It Auke Martenslân
Het is niet bekend wie ‘Auke Martens’, aan wie de naam van dit perceel ontleend is,  precies geweest is.

15. It Postma’s lân
Het is onbekend aan welke familie Postma dit stuk land in vroeger tijd toebehoord heeft.

16. It Binnelân
Het is niet bekend welke Binne hier bedoeld wordt. Het gaat ongetwijfeld om een vroegere eigenaar.

17. De Gerkedolle
Het tweede deel van deze naam, ‘dolle’, is afgeleid van het Friese werkwoord ‘dolle’, dat ‘graven’ betekent. Het duidt aan dat op dit perceel zand werd afgegraven, waarbij een ‘dobbe’ achterbleef. Eenzelfde gebruik, het afgraven van zand, resulteerde ook wel in een andere naamgeving, zoals ‘It Sânlân’. Wie Gerke precies geweest is, is onbekend.
18. De Earste Heechkamp
Dit perceel ontleent zijn naam aan de iets hogere ligging. In het Floreenkohier van 1788 staat het geregistreerd als ‘De Hoogekamp’. Waarom het (later) de ‘eerste’ Hoogkamp genoemd wordt is onbekend, want een ‘Twadde Heechkamp’ ontbreekt.

19. It Piter Jehanneslân
Met Piter Jehannes wordt Pieter Johannes van der Meer (1789-1866) bedoeld, boer op de Joerepleats (huidig adres Joerelaan 1). Naar hem werd ook de ‘Piter Jehanneswei’ en de ‘Piter Jehannes Opslach’ genoemd.

23. It Harme Knealleslân, ook: Bumalân
Het is niet bekend wie de naamgever van dit stuk land, ‘Harm Kornelis’, is geweest. Ook is niet exact te bepalen welke ‘Buma’ hier bedoeld wordt.

24. De Grutte Heidkamp
Dit stuk land behoort tot de laatst in cultuur gebrachte stukken heide binnen het dorpsgebied van Eastermar. Vergeleken met nr. 25 is het het (iets) grotere perceel. Zie ook nr. 13.

25. De Lytse Heidkamp

Dit stuk land behoort tot de laatst in cultuur gebrachte stukken heide binnen het dorpsgebied van Eastermar. Vergeleken met nr. 24 is het het (iets) kleinere perceel. Zie ook nr. 13.

27. De Tredde Kamp
Het is niet duidelijk in welk opzicht dit stuk land als het ‘derde’ perceel gezien moet worden.

29. It Binnenfliet
Het ‘Binnenfliet’ is een poel die zijn water ‘binnen’ houdt, dus geen afwatering kent naar een nabijgelegen beek of meer. Het is dus niet, zoals wel gedacht en geschreven wordt, het ‘Binnefliet’, in de zin van ‘het vliet van Binne’. De naam ‘vliet’ (vlieten betekent ‘snel stromen’) komt in deze regio van Fryslân weinig voor. Een voorbeeld is een ‘dobbe’ nabij Harkema-Opeinde, het ‘Swartfliet’. In feite is het Binnenfliet een zgn. pingo-ruïne, een restant uit de laatste ijstijd, die rond 10.000 voor Christus eindigde. In een (kleine) permanent bevroren (lage) heuvel kon zich toen een kern van tot ijs bevroren water bevinden. De toenemende kracht van de zon deed grond en ijs ontdooien, waardoor een kratertje gevuld met water ontstond: een pingo-ruïne. Heel veel op die manier ontstane pingo-ruïnes zijn echter verdwenen. Zij werden in de loop der eeuwen langzaamaan met veen opgevuld.

31. De Heidkamp
Dit stuk land behoort tot de laatst in cultuur gebrachte stukken heide binnen het dorpsgebied van Eastermar. Zie ook nr. 13.

31a.  It Tsjerkeboskje
De betekenis van dit met bos ingeplante perceeltje luidt: ‘bos, eigendom van de Kerk’. Het is dus niet: ‘bos, eigendom van (een zekere) Tsjerk’.

34. Auke Heidkamp
Dit stuk land behoort tot de laatst in cultuur gebrachte stukken heide binnen het dorpsgebied van Eastermar. Zie ook nr. 13. Wie echter ‘Auke’ geweest is, is onbekend.

Naar boven