Verklaringen kaart 17

7. o/m 10. De Petten
Het woord ‘pet’ is verwant aan ‘put’. Een pet is een (vaak met water gevuld) gat dat overblijft nadat het aanwezige laagveen verwijderd is. Vrgl. de naam van het waterschap De Putten, waar ‘De Petten’ toebehoren. Zie ook nr. 18. en 19.

Rom Paad, kaart 17

11. t/m 14. De Warfeanen
Deze naam is een combinatie van ‘warren’ en ‘veen’. Het eerste deel betekent ‘laag liggend weiland’ en het tweede deel is een herinnering aan het laagveen dat afgegraven werd. De naam ‘De Warren’ komt bv. voor in Suwâld en Earnewâld.

20. De Kloften
Het is niet onmogelijk dat het woord ‘kloft’ te maken heeft met een aandeel in een gemeenschappelijk bezit, net als het woord ‘schar’. Het woord ‘kloft’ is verwant met kloven, splijten. De naam komt ook ten zuiden van de Sumarderwei voor.

23. t/m 26. De Reidpoel
Deze naam duidt op een met riet dichtgegroeid stuk water. Het geeft de landschappelijke situatie weer na afloop van de veengraverij, voordat inpoldering plaatsvond.

27. en 28. De Feanen
De naam ‘De Feanen’ verwijst naar de tijd dat het hier aanwezige laagveen werd afgegraven. Zie ook  nr. 30, 32 en 34.

29. De Tsjoegen

Zie ook nr. 31 en 33 en 40 t/m 43. Deze naam omvat meerdere percelen, hetgeen er op kan wijzen dat ooit misschien dit hele gebied ‘De Tsjoegen’ genoemd werd. Het is zeer waarschijnlijk ooit een meenschaar geweest, land dat gemeenschappelijk eigendom was en gebruikt werd om vee in te weiden. De naam komt al voor in de Beneficiaalboeken van 1543: 'een mansmat hoylandt leggende op 't Tioegs t' Oestermeer'. Het woord ‘tsjoege’ wordt gebruikt als ‘aandeel’, nl. voortgekomen uit de verdeling van gemeenschappelijk bezit. De naam ‘Tsjoege’ komt ook elders voor in Eastermar: het ‘Tsjoegelân’, westelijk van de Skûlenboargerwei.

36. It Fintsje
De naam ‘fenne’ of ‘finne’ is de gebruikelijke naam voor weiland. Het betreft hier dus een klein stuk weiland.

37. en 38. De Eagen
Het Floreenkohier van 1858 omschrijft dit perceel als 'Leijen, de Eegen genaamd'. Leien is het woord voor grond die overblijft nadat het veen is afgegraven. Het woord wordt ook gebruikt voor de plas water die vaak ontstaat na die afgraving. ‘Eagen’ zou afgeleid kunnen zijn van ‘igge’, dat oever betekent, in dit geval dus: de oever van de Lits. Een andere verklaring stelt dat het woord verwant is aan ‘ach’ of ‘each’, het Nederlandse woord ‘oog’. Dan zou de betekenis ‘eiland’ zijn, zoals in Schiermonnikoog. In dit geval hoeft het geen eiland te zijn, maar betekent het ‘regelmatig door water overstroomd stuk land’.

Naar boven