Wa binne wy?


It Stichtingsbestjoer hat keazen foar koarte linen en in slachfeardige oanpak.
It bestjoer bestiet út trije leden.

Foarsitter is Gearte Leistra, Achterwei 6, Eastermar
Ponghâlder/rintmaster is Atse Atsma, Seadwei 2, Eastermar
Skriuwer is Wijbe Postma, ’t Hôf 5, Eastermar.

It Rom Paadbestjoer kin gebrûk meitsje fan de ekspertize en de goerie fan in oantal minsken mei kennis fan saken. Bestjoersleden en adviseurs ferfolje harren taak ûnbesoldige.