Stichting Rom Paad

Eastermar is prachtich. Om te wenjen en om te rekreëarjen. De omkriten fan Eastermar binne foar rêstsikers in oantreklik rekreaasjegebiet. Foar boatsjeminsken, fytsers, ruters of kuierders fan bûten, mar ek en benammen foar de Eastermarders sels.
Natoer en lânskip fertsjintwurdigje in hiel grutte wearde. Figuerlik, mar ek letterlik.

Lês fierder...

Rinnende saken

De lêste ûntwikkelingen

Learlingen fan ROC Friese Poort yn Dokkum, it Dockingacollege, hawwe as learprojekt foar de Stichting Rom Paad in oantal wringen makke. In wringe is in karakteristike houten hikke mei in boppelizzer dy’t oan beide kanten útstekt: oan ‘e iene kant as kontragewicht en oan ‘e oare kant as hânfet en sluting. Fanâlds waarden se by de yngong fan perselen pleatst.

Lês fierder...